Violeta Sánchez by Tony Viramontes

Violeta Sánchez by Tony Viramontes